Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Η «ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Α.Ε» παραλαμβάνει σταφύλια, επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται οίνους (λευκούς, ερυθρούς, ροζέ) σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφαλείας, με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στον καταναλωτή.
Βασική αρχή και δέσμευση της «ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Α.Ε» αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και των πιθανών ευαίσθητων χρηστών), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τους οίνους (συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) αλλά και των διμερών συμφωνημένων απαιτήσεων πελατών για την ασφάλεια τροφίμων και να επιτυγχάνουν τους μετρήσιμους στόχους που θέτει.
Η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας την βιωσιμότητά της.
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Α.Ε» έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (Σ.Δ.Α.Τ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 και τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000(Version 5.1).
Τα παραπάνω συστήματα εφαρμόζονται σε όλη την επιχείρηση για όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες της μονάδας στο Μαλανδρένι Άργους.

  •  Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της.
  • Καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική εξωτερική επικοινωνία
  •  Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου.
  •  Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Σκοπούς (Στόχους) για την Ποιότητα & την Ασφάλεια των τροφίμων σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. & Σ.Δ.Α.Τ. από την Ανώτατη Διοίκηση.
  •  Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
  •  Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα & την Ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.
  •  Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών του, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα, η Ασφάλεια Τροφίμων και η ικανοποίηση των πελατών του.
  •  Κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και ανασκοπείται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω θεωρούμε την κατανόηση και εφαρμογή τους από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, κάτι που επιτυγχάνουμε μέσω εγκαθίδρυσης σαφών διεργασιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, διαθέτοντας σε κάθε περίπτωση τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η «ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Α.Ε» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.
Στα παραπάνω ερχόμαστε τελικά να προσθέσουμε την γνώση της αναγκαιότητας να μαθαίνουμε από τυχόν λάθη μας και να φροντίζουμε συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται, με δημιουργία κατάλληλου πλαισίου πρόληψης όπου αυτό είναι εφικτό.

Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ 09-12-2021